Luzernerringens statutter

STATUTTER FOR LUZERNERRINGEN

Vedtatt 19.08.1989
sist revidert 20.08.2005

§ 1
Luzernerringen har som mål å ivareta og bedre eksteriør, mentalitet og jaktegenskaper.

§ 2
Luzernerringen skal gi informasjon. Den skal i møter, i samlinger og på annen måte drive opplysningsarbeid. Den skal forene luzernereiere til en innsats for rasen, gå inn for å skape og beholde et godt miljø. Appellere til å delta på jaktprøver og utstillinger som et ledd i markedsføring av rasen.

§ 3
Årsmøte skal holdes i sammenheng med årets luzernersamling. Forslag som skal behandles på årsmøte må være mottatt styret 4 uker før samlingen.
Faste poster på årsmøtet:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av årsberetning og regnskap
3. Fastsetting av kontingent
4. Behandling av innkommende saker
5. Valg

§ 4
Årsmøtet skal velge:
Formann for 1 år
Sekretær/kasserer for 2 år
Avlsrådet avgir en representant til styret
Personlige vararepresentanter velges for hvert styremedlem
Det velges 2 revisorer for 2 år, og en vararevisor for 1 år.
Det velges en valgkomité på 3 medlemmer hvor 1 medlem byttes hvert år

§ 5
Medlemskap og stemmerett har alle som har betalt årskontingenten til Luzernerringen, og har medlemskap i en harehundklubb i Norske Harehundklubbers Forbund eller medlemskap i en klubb/forening som er i samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub. Medlemskap i en analog organisasjonsform i et annet land gir rett til medlemskap i Luzernerringen.

§ 6
Medlemmer som ikke betaler sin kontingent, eller på noen måte skader luzernerrasen eller Luzernerringens anseelse, kan av styret bli innstilt til årsmøtet som strøket.

§ 7
Luzernerringen kan oppløses etter vedtak på 2 påhverandre følgende årsmøter med minst ¾ flertall av de fremmøtte medlemmer i hvert av årsmøtene. Luzernerringens kapital, eiendom/deler overføres da til Norske Harehundklubbers Forbund.

§ 8
Endringer av statuttene kan bare gjøres av årsmøtet med minst 2/4 flertall av de fremmøtte medlemmer.